Ruszyły zapisy na III BIEG PO ŚWIĘCELNIK WÓJTA GMINY MSZANA


Ruszyły zapisy na III BIEG PO ŚWIĘCELNIK WÓJTA GMINY MSZANA!!!28 marca 2020r. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie organizuje III Bieg po Święcelnik Wójta Gminy Mszana. Jest to już trzecia edycja tego biegu o niepowtarzalnym charakterze, gdyż Połomia jako jedyna wieś na Śląsku na Święta Wielkanocne piecze Święcelnik. Tradycyjny wypiek wielkanocny czyli Święcelnik to półsłodkie ciasto drożdżowe nadziewane szynkami, boczkiem i swojską kiełbasą. Jego receptura przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Poprzez bieg chcemy kultywować tradycję i zdrowy tryb życia. Trasa biegu przebiega przez malownicze tereny sołectwa Połomia drogami asfaltowymi i polnymi. Biegacze mogą zmierzyć się z dystansem na 5 i 10 km.Dodatkowo w tym roku wprowadziliśmy bieg dla najmłodszych dzieci(do lat 11) na boisku sportowym w Połomi, dzieci dolat 11 zwolnieni są z opłat startowych. Zapisy internetowe odbywają się przez stronę: https://zapisy.time-sport.pl/iii-bieg-po-swiecelnik-wojta-gminy-mszana-v4226
W ramach wpisowego uczesnicy otrzymają pamiątkowy medal, oraz pakiet stratowy. Ponadto uczestnicy będą mogli skosztować tradycyjnego Święcelnika, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają Święcelnik. Na uczestników czeka również ciepły posiłek regeneracyjny. Regulamin III Biegu po Święcelnik Wójta Gminy Mszana:

Regulamin III Biegu po Święcelnik Wójta Gminy Mszana:

 1. Organizator:
  Organizatorem III Biegu po Święcelnik Wójta Gminy Mszana jest Gminny Ośrodek Sportu
  w Mszanie z siedzibą w Połomi przy ulicy Szkolnej 17a, 44-323.
 2. Cele
  1. Kultywowanie tradycji regionalnej
  1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
  1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  1. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego
   i amatorskiego.
 3. Termin, miejsce
  1.  Bieg odbędzie się 28.03 2020 roku (tj. sobota) w Połomi.
  1.  Zawodnicy startują spod sceny plenerowej w Połomi o godzinie 10.00.
  1. Zawodnicy powinni zgłosić się na 30 minut przed startem do biura obsługi zawodów, które będzie otwarte od 8.00 do 9.30, a znajdować się będzie na scenie plenerowej
   w Połomi.
 4. Trasa, dystans
  1. III Bieg po Święcelnik Wójta Gminy Mszana odbędzie się na dystansach:
 5. Bieg główny :

Na dystansie 5km oraz 10km

 • Biegi Dodatkowe :

Nordic Walking na dystansie 5km

Biegi dla dzieci na dystansach 150m, 400m, 600m, 800m, 1000m

 • Trasa na dystansie 5 km i 10 km będzie przebiegać ulicami: Centralną, Przyległa oraz drogą technologiczną. Natomiast dodatkowe biegi dla dzieci będą się odbywać na boisku sportowym w Połomi
  •  Dla uczestników biegnących na dystansie 10 km będzie zorganizowany punkt z wodą.
 • Limity i pomiar czasu
  • Łączna liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób (150 osób w biegu głównym na 5 km, 10km  oraz Nordic Walking. + 50 dzieci w biegu dodatkowym)
  • Obsługą zawodów będzie zajmowała się firma Time-Sport
 • Zgłoszenia
  • Zapisów można dokonywać do dnia 23 marca 2019r. do godz. 22:00  drogą internetową na stronie www.time-sport.pl
  •  Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 150 zgłoszonych Uczestników w biegu głównym (na 5 km, 10km  oraz Nordic Walking) oraz 50 dzieci w biegu dodatkowym . Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
  • Dzieci biorące udział w biegu dodatkowym są zwolnione z opłaty startowej
  • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia zapisu w przeciwnym razie uczestnik zostanie usunięty z listy.
 • Uczestnictwo
  •  Prawo uczestnictwa w biegu mają:
   • na dystansie 5 km osoby w wieku 12 lat / rocznik 2008/  i starsze
   • na dystansie 10 km osoby w wieku 18 lat / rocznik 2002/  i starsze;
   • na dystansie 5km nordic walking w wieku 12 lat i starsze
   • na dystansach 100m, 400m, 600m, 800m, 1000m (płyta główna boiska sportowego w Połomi) dzieci do lat 11.
  • Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
   w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna.
  • Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu
   do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
  •  W dniu biegu, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
 • Opłaty
  • O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł, płatna osobiście na Krytej Pływalni
   w Połomi (ul. Szkolna 17a) do dnia 23 marca 2020 r. lub przelewem bankowym na konto nr  70 8470 0001 2001 0029 1176 0001 W tytule przelewu należy wpisać III Bieg po Święcelnik, imię i nazwisko uczestnika.
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  • Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Pakiet startowy
  • Każdy uczestnik otrzyma baton regeneracyjny, wodę oraz pamiątkowy gadżet.
  • Po biegu uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.
 • Klasyfikacje
  • Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Na dystansie 5 km:

 • K0(kobiety), M0(mężczyźni) ( rocznik 2008-2003)
  • K1, M1 (rocznik 2002-1981)
   • K2, M2 (rocznik 1980-1961)
   • K3, M3 (rocznik 1960 i starsi)

                          Na dystansie 10 km:

 • K0 (kobiety), M0 (mężczyźni) (rocznik 2002-1981)K1, M1 (rocznik 1980-1961)K2, M2 (rocznik 1960 i starsi)

                     Na dystansie 5km nordic walking

          -kategoria open Kobiety rocznik od 2008 i starsi

-Kategoria open Mężczyźni rocznik 2008i starsi

                            Bieg dla dzieci na boisku Sportowym dystans 100m

 • KO,MO dzieci w wieku 5lat i młodsi

Bieg dla dzieci na boisku Sportowym dystans 400m i 600m

 • KO 400m
 • MO 600m dzieci w wieku 6-8 lat

Bieg dla dzieci na boisku Sportowym dystans 800 i 1000m

KO 800

MO 1000 dzieci w wieku 9-11 lat

 • W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej.
  • Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec/mieszkanka gminy Mszana na dystansie 5 i 10 km. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Gminy Mszana.
 1.  Nagrody
  1. Nagrody w klasyfikacjach wiekowych na dystansie 10 km i 5km za miejsca 1-3.
  1. Nagrody w klasyfikacji Najszybszy Mieszkaniec/Mieszkanka Gminy Mszana za miejsca 1-3.
  1. Nagrody w klasyfikacji dzieci na dystansach 100,400,600,800 i 1000m
 2. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
  1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
  1. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby         porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
  1. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
  1. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
  1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą  wyznaczoną przez organizatora.
  1. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
 1.  Postanowienia końcowe
  1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
  1. Gminny Ośrodek Sportu  nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
   z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
  1. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
  1. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
 2.  Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych (w godzinach 7.00-15.00) – 32 476 00 12