Pliki cookies i RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 4 maja 2016r Nr 119, s.1) informujemy, iż:

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie zs. w Połomi

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, poprzez :

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

 • Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie zs. w Połomi ul. Szkolna 17a obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 • Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych z celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie zs. w Połomi Ul. Szkolna 17a przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • Dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Sprostowania (poprawiania)swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 • Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych    osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • Ustawowym
 • Umownym
 • Warunkiem zawarcia umowy do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y
 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

ZAUMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane.     

 

PLIKI COOKIES 

Witryna www.gosmszana.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.